Информация за реда и условията за подаване на сигнали за нарушения

на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

„АС Хотели“ ЕООД,  вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 131261782, публикува настоящата Информация за реда и условията за подаване на сигнали за нарушения на основание чл.12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, наричан по – долу Закона, с която определя реда и условията за получаване  и разследване на сигнали за нарушения и осигуряване защитата на лицата в дружеството, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

Приложимост

Настоящата информация се прилага във връзка със сигнали за нарушения в следните области:

 1. Нарушения на българското законодателство или актове на ЕС в областта на:
 • Обществени поръчки;
 • Финансови услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Безопасност и съответствие на продуктите;
 • Безопасност на транспорта;
 • Опазване на околната среда;
 • Радиационна защита и ядрена безопасност;
 • Безопасност на храни и фуражи, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 • Обществено здраве;
 • Защита на потребителите;
 • защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • Сигурност на мрежите и информационните системи.

  2. Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

  3. Нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи.

  4. Нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане.

  5. Извършено престъпление от общ характер, за което лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

  6. Сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство в областта на:
 • Правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 • Трудовото законодателство;
 • Законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Канали за подаване на сигнали

Сигнали се подават приоритетно чрез канала за вътрешно подаване на сигнали, съгласно информацията в секциите по-долу.

В случай на основателно предположение, че за сигнализиращото лице съществува риск, сигналът може да бъде подаден до националния орган за външно подаване на сигнали – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Информация относно реда и начина на подаване на сигнали във връзка със Закона може да откриете на интернет страницата на КЗЛД: https://www.cpdp.bg.

Подаване на сигнали чрез вътрешния канал

Сигнал може да се подаде лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно

по един от следните начини:

 • На електронен адрес: whistleblow@splf.eu;
 • На следния адрес: гр. София, ул. Бисер № 2, ап. 5, на вниманието на: „Отговорно лице ЗЗЛПСПОИН“. Писмото да се обозначи като „Поверително”;
 • В лична среща с отговорното лице, след уговаряне на посочения телефон за връзка.

Сигналът следва да съдържа данните на сигнализиращия, които няма да бъдат споделяни с други лица освен за целите на проверката. Писмен сигнал се подписва лично от лицето, подаващо сигнала и се подава, чрез попълване на формуляр по образец на Комисия за защита на личните данни (наличен за изтегляне тук).

Сигнал може да бъде подаден и в свободен текст, като в този случай, е необходимо да съдържа поне следната информация: три имена на подаващия, адрес, телефон и електронен адрес, ако има такъв; имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретно лице и то Ви е известно; конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено; място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено; описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице; дата на подаване на сигнала; подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Устен сигнал се завежда, чрез попълване на формуляра по образец на КЗЛД от отговорния служител, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Ако сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорното лице изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в срок от 7 (седем) дни от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него, се връщат.

Регистрация на сигнал, подаден чрез вътрешен канал

Постъпилият сигнала чрез вътрешния канал на дружеството се регистрира във вътрешния регистър за сигнали по ЗЗЛПСПОИН, ведно с уникалния идентификационен номер на сигнала, издаден от КЗЛД. Сигнализиращото лице се уведомява за извършената регистрация.

Разглеждане на сигнал, подаден чрез вътрешен канал

Сигнали се разглеждат при условията и реда на ЗЗЛПСПОИН. По подадени основателни сигнали, т.е. такива от обхвата на ЗЗЛПСПОИН, в срок от 3 (три) месеца от регистрацията на сигнала се извършва проверка, в хода на която се предприемат съответните действия.

Във връзка с текуща проверка, отговорното лице има право да изисква от сигнализиращото лице, както и от трети лица допълнителни сведения, да изслушва засегнатото лице, което от своя страна има право на възражение и на представяне на доказателства в защита на твърденията си. При необходимост от предприемане на действия със съдействието на държавен орган, сигналът може да бъде препратен на КЗЛД, за което сигнализиращото лице се уведомява своевременно.

Не се разглеждат сигнали, които:

 • Са подадени анонимно, освен ако отговорното лице, не прецени да образува проверка;
 • Се отнасят до нарушения, извършени преди повече от 2 (две) години;
 • Съдържат твърдения за нарушения извън обхвата на Закона.

Допълнителна информация

За повече информация относно правата и задълженията по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, можете да се запознаете с пълния текст на закона, чрез този линк. Секция Често Задавани Въпроси във връзка с прилагането на ЗЗЛПСПОИН в интернет страницата на КЗЛД е достъпна чрез този линк.